Wednesday, January 14, 2009

TATATABAHASA: MORFOLOGI BAHASA MELAYU

(Saya dedikasikan bahan di bawah kepada sesiapa yang berhasrat untuk mendalami tatabahasa bahasa Melayu. Diharapkan bahan yang ringkas ini dapat memberikan faedah kepada kita untuk menggunakan bahasa Melayu dengan baik agar kesalahan bahasa dapat dielakkan. Sekiranya para pengunjung blog WITRA mempunyai persoalan atau kemusykilan tentang tatabahasa, saya sedia membantu. Kemukakan masalah atau kemusykilan tersebut untuk saya jawab atau ulas melalui blog ini. Terima kasih).
MORFOLOGI
PROSES PEMBENTUKAN KATA

1) Penggandaan
2) Pemajmukan
3) Pengimbuhan
4) Pengakroniman

PENGGANDAAN
Proses penggandaan dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar boleh digandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.
Tiga Jenis Penggandaan
a) penggandaan penuh
b) penggandaan separa
c) penggandaan berentak

Penggandaan Penuh
Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar, sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak.
Contohnya:
pulau-pulau suku-suku tinggi-tinggi
cantik-cantik buku-buku kura-kura
tiba-tiba mata-mata fail-fail
pemimpin-pemimpin kehendak-kehendak pelatih-pelatih
persatuan-persatuan petugas-petugas pelajar-pelajar

Penggandaan Separa
Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian daripada kata dasar sahaja. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar.
Contohnya:
berlari-lari sepandai-pandai berturut-turut
kejar-mengejar tolong-menolong kasih-mengasihi
lelaki tetamu sesiku

Penggandaan Berentak
Penggandaan berentak ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Penggandaan ini dibahagikan kepada tiga jenis.
Contohnya:
Pengulangan vokal Pengulangan konsonan Bebas
sayur-mayur gunung-ganang anak-pinak
kuih-muih mundar-mandir saudara-mara
hina-dina bolak-balik titik-bengik
Kata ganda perlu diletakkan tanda sempang (-).

PEMAJMUKAN
Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit, iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.
Contohnya:
jalan raya tengah hari lebuh raya warga kota
bandar raya atur cara kereta api sari kata
ambil alih urus setia susun atur reka bentuk
maklum balas kemas kini kertas kerja gambar rajah

Kata yang telah mantap dieja sebagai satu perkataan.
antarabangsa
beritahu
bumiputera
jawatankuasa
kakitangan
kerjasama
olahraga
matahari
setiausaha
sukarela
suruhanjaya
tandatangan
tanggungjawab
warganegara
pesuruhjaya
perkataan yang tergolong dalam golongan kata tertentu dieja bercantum juga
peribadi (kn)
peribahasa (kn)
dinihari (kn)
hulubalang (kn)
perikemanusiaan (kn)
sukacita (ka)
dukacita (ka)
kepada (ksn)
daripada (ksn)
apabila (kh)
manakala (kh)
padahal (kh)
darihal (kh)
barangkali (kh)
kadangkala (kh)
apakala (kh)
walhal (kh)
bagaimana (kt)

Pengimbuhan kata majmuk
Kata yang menerima awalan atau akhiran sahaja ditulis sebagai dua perkataan.
Contohnya:
diambil alih menerima pakai kenal pastikan
diguna semula bercampur aduk berurus niaga

Kata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan.
Contohnya:
pengambilalihan pengenalpastian mencampuradukkan
pengemaskinian diurusniagakan kedayaserapan
menggarispusatkan menyatupadukan persuratkhabaran
penguatkuasaan penambahbaikan menguatkuasakan

Penggandaan kata majmuk
Kata yang dieja bercantum hendaklah digandakan keseluruhan kata atau unsur.
Contohnya:
tandatangan-tandatangan setiausaha-setiausaha
pesuruhjaya-pesuruhjaya warganegara-warganegara
jawatankuasa-jawatankuasa kakitangan-kakitangan

Kata yang ditulis terpisah digandakan pada unsur atau kata pertama sahaja.
Contohnya:
alat-alat tulis gambar-gambar rajah
balai-balai raya suku-suku kata
garis-garis pusat kapal-kapal terbang
Menteri-Menteri Besar Naib-Naib Canselor
Penolong-Penolong Pendaftar Ketua-Ketua Menteri

PENGIMBUHAN
Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. Imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis, iaitu:
1) awalan
- awalan kata nama (pelari, pembawa, pendatang, penggali, pengebom, pelajar, perbara, pesara, ketua, juruukur, mahasiswa, tatacara, prasejarah, subsistem, supranasional, ekawarna, dwifungsi)
- awalan kata kerja (melawan, membawa, mendaki, menggali, mengecat, memperhamba, berganti, berupa, belajar, terjebak, diatur, dipercepat)
- awalan kata adjektif (terbesar, terendah, sebaya)
2) akhiran
- akhiran kata nama (pakaian, sasterawan, seniman, olahragawati, nasionalisme, hadirin, hadirat, ustazah)
- akhiran kata kerja (buatkan, turuti)
3) apitan
- apitan kata nama (pelaksanaan, pembuatan, pentakrifan, penggunaan, pengehadan, pesisiran, persalinan, pelajaran, kelainan)
- apitan kata kerja (memainkan, mendermakan, membaharukan, menggunakan, mengepinkan, beralaskan, berlanjutan, dibiarkan, melalui, mencurigai, membohongi, menganggotai, didekati, diperdengarkan, diperingati, memperlihatkan, memperingati, kehujanan)
- apitan kata adjektif (keinggerisan)
4) sisipan
- kata nama (kelengkeng, telunjuk, kelabut, keruping, seruling, serabut)
- kata adjektif (kelebak, selerak, gelembung, gerodak, gemilang, semerbak, gemerlap, sinambung)
- kata kerja (jelajah, gelegak)

BEBERAPA PANDUAN MENENTUKAN IMBUHAN YANG BETUL
1. pelantikan atau perlantikan
kata dasar = lantik kata kerja transitif = melantik
rumus – meN-… akan berpadanan dengan peN-…
rumus – beR-…akan berpadanan dengan peR-…
= melantik – pelantikan
contoh lain = melucut (pelucutan), meletakkan (peletakan), melaksanakan (pelaksanaan)
melanggar (pelanggaran) berlanggar (perlanggaran)

2. memperbesar atau memperbesarkan
kata dasar = besar golongan kata = kata adjektif
rumus – apitan rangkap memper-…-kan digunakan bersama-sama dengan kata nama, kata kerja
rumus – apitan rangkap memper-… digunakan bersama-sama dengan kata adjektif
= memperbesar ( / ) memperbesarkan ( X )
= mempertingkatkan ( / ) mempertingkat ( X )
= mempersembahkan ( / ) mempersembah ( X )
perbezaan antara “membesarkan” dengan memperbesarkan”
- meN-…-kan = menjadikan sesuatu bersifat dengan adjektif itu
- memper-…= menjadikan sesuatu bersifat lebih
= membesarkan – menjadikan sesuatu yang kecil lebih besar
= memperbesar – menjadikan sesuatu yang sedia besar lebih besar

3. p, t, k, dan s
- kata dasar yang bermula dengan konsonan p, t, k, dan s akan diluluhkan apabila diimbuhkan dengan imbuhan meN-… dan peN-…
- pasti - memastikan mempastikan (X)
- tenteram - menenteramkan mententeramkan (X)
- kagum - mengagumkan mengkagumkan (X)
- sejahtera - menyejahterakan mensejahterakan (X)

4. awalan beR-…
- melalui rumus disimilasi, apabila suku kata pertama kata dasar mempunyai -er-, maka imbuhan ber- akan menjadi be-, contohnya kerja akan menjadi bekerja.
- tetapi, yang lain tidak sedemikian, seperti bercermin, berserta, berserban, dan berterbangan
- begitu juga dengan tersergam dan terserlah.

5. “k” atau “kk”
- kata nama terbitan tidak ada yang berakhiran –kan.
- kata kerja terbitan tidak ada yang berakhiran – an.
= Galakan yang diterima daripada gurunya amat dihargai.
= Gurunya menggalakkan dia melibatkan diri dalam kegiatan sukan.

6. “g atau “gg”
- gali – menggali gembleng – menggembleng gembala – menggembala

CONTOH KESALAHAN IMBUHAN DAN PEMBETULANNYA BERDASARKAN RUMUS TATABAHASA

SALAH BETUL
mengenengahkan mengetengahkan
mengenepikan mengetepikan
beserta berserta
memperolehi memperoleh
mempastikan memastikan
mengkagumkan mengagumkan
mengwujudkan mewujudkan
merbahaya berbahaya
mengswastakan menswastakan
nasionalisma nasionalisme
patriotisma patriotisme
pesaraan persaraan
perlaksanaan pelaksanaan
perlantikan pelantikan
perletakan peletakan
mekanisma mekanisme
menakrifkan mentakrifkan
memperuntukan memperuntukkan
peruntukkan peruntukan
perlabelan pelabelan
menakibatkan mengakibatkan
pengwartaan pewartaan
perlesenan pelesenan
pemerosesan pemprosesan
pengembala penggembala
pengemblengan penggemblengan
organisme organisma
berkerjasama bekerjasama
beserban berserban
memperindahkan memperindah
memperluaskan memperluas
memperlebarkan memperlebar
memperhebatkan memperhebat
mempertajamkan mempertajam
memperteguhkan memperteguh
memperjernihkan memperjernih
mempertingkat mempertingkatkan
mempersembah mempersembahkan
memperakui memperakukan
memperhalusi menghalusi
kesesakkan kesesakan
kebanyakkan kebanyakan
menggalakan menggalakkan
persisiran pesisiran
pengkebumian pengebumian
memperbaiki membaiki
memperkuasai menguasai
memperdalami mendalami
mempersetujui menyetujui
keburukkan keburukan
kebaikkan kebaikan
perlancaran pelancaran
mengsabotaj mensabotaj
mengalakkan menggalakkan
menyintai mencintai
memasukan memasukkan

PENGAKRONIMAN
Akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata, dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.
Contohnya:
Bernama - Berita Nasional Malaysia
Gapena - Gabungan Penulis Nasional
Mara - Majlis Manah Rakyat
ubahsuai - ubah sesuai
kugiran - kumpulan gitar rancak

Kata akronim boleh ditulis dengan tiga cara.
1) Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan, keseluruhannya ditulis dengan huruf besar, jika kata nama khas.
Contohnya:
LUTH - Lembaga Urusan dan Tabung Haji
ABIM - Angkatan Belia Islam Malaysia

2) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan/atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya, jika bukan kata nama khas.
Contohnya:
tabika - taman bimbingan kanak-kanak
purata - pukul rata
jentolak - jentera tolak

3) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan/atau suku kata itu menjadi kata nama khas, kata itu ditulis bermula dengan huruf besar.
Contohnya:
Pernas - Perbadanan Nasional
Intan - Institut Tadbiran Awam Negara
Petronas - Petroleum Nasional
Proton - Perusahaan Otomobil Nasional

BEBERAPA KESALAHAN TATABAHASA YANG LAZIM

1 Tidak dapat membezakan antara kata sendi nama di dengan imbuhan di
a) salah - disekolah, dipasar, diJohor, disini, disamping, diutara
- di beri, di ambil, di hantar, di dapati, di anjurkan
b) betul - di sekolah, di pasar, di Johor, di sini, di samping, di utara
- diberi, diambil, dihantar, didapati, dianjurkan

2 Tidak dapat membezakan antara kata sendi nama ke dengan imbuhan ke
a) salah - keMelaka, kepadang, kesana, kehadrat, keselatan
b) betul - ke Melaka, ke padang, ke sana, kehendak, ketua, kekasih

3 Tidak dapat membezakan penggunaan dari dan daripada
a) dari - rumus A (arah), T (tempat), M (masa) = dari
- dari belakang, dari Perak, dari semalam
b) daripada - punca bagi manusia, haiwan, benda, dan unsur mujarad
- sumber atau asal kejadian sesuatu benda
- perbezaan dan perbandingan
- daripada guru besar, daripada getah, daripada markah

4 Mengulang kata selepas penanda jamak (banyak)
a) salah - semua guru-guru, segala alat-alat, kebanyakan ahli-ahli
b) betul - semua guru, segala alat, kebanyakan ahli

5 Tidak menggandakan kata bilangan himpunan
a) salah - beratus orang, beribu penonton, berguni padi
b) betul - beratus-ratus orang, beribu-ribu orang, berguni-guni padi

6 Kesalahan penggunaan kata darjah penghabisan
a) salah - paling tinggi sekali, terlalu mahal sekali
b) betul - paling tinggi, tinggi sekali, terlalu mahal, mahal sekali

7 Menggandakan kata selepas saling
a) salah - saling hormat-menghormati, saling bermaaf-maafan
b) betul - saling menghormati, hormat-menghormati, saling bermaafan

8 Pembentukan ayat pasif
a) Surat itu telah dihantar oleh kami. (salah)
Surat itu telah kami hantar. (betul)
b) Laporan itu perlu disiapkan oleh anda. (salah)
Laporan itu perlu anda siapkan. (betul)
c) Majalah itu telah mereka edarkan. (salah)
Majalah itu telah diedarkan oleh mereka. (betul)

9 Penggunaan –kan menggantikan akan
a) salah - sayangkan, rindukan, bencikan, cintakan
b) betul - sayang akan, rindu akan, benci akan, cinta akan

10 Menjarakkan imbuhan pinjaman
a) salah - juru taip, ko kurikulum, pasca moden, anti dadah
b) betul - jurutaip, kokurikulum, pascamoden, antidadah

GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU

1) Kata nama
2) Kata kerja
3) Kata adjektif
4) Kata tugas

KATA NAMA
Subgolongan kata nama:
a) kata nama am
b) kata nama khas
c) kata ganti nama

Kata Nama Am
a) konkrit (konsep kebendaan – kambing, sungai, jambatan, pekerja)
b) abstrak (konsep mujarad – mimpi, idaman, perpaduan, kemerdekaan)
Kata Nama Khas
a) hidup (manusia – Azhar, Suria, P. Ramlee)
hidup (bukan manusia – Tompok, Sang Rangkak, Vanda Diana)
b) tak hidup (Johor Bahru, Kepala Batas, Gunung Tahan, Naza Citra)
Kata Ganti Nama
a) tunjuk (umum – ini, itu)
tunjuk (tempat – sini, situ, sana)
b) diri (tanya – siapa, apa, mana)
orang (pertama – aku, saya, beta, patik, kami, kita)
orang (kedua – saudara, kamu, engkau, tuanku, anda)
orang (ketiga – ia, dia, beliau, mereka, -nya)

KATA KERJA
Subgolongan kata kerja:
a) kata kerja tak transitif
b) kata kerja transitif

Kata Kerja Tak Transitif
a) tak berpelengkap (bangun, tersenyum, berjalan, melancong, meninggi)
b) berpelengkap (beransur, tinggal, menjadi, berbuat, ada, berbantalkan)
Kata Kerja Transitif
a) aktif (membeli, melihat, memasukkan, mengabaikan, memperisteri)
b) pasif (dibeli, dilihat, dimasukkan, diabaikan, diperisteri)

KATA ADJEKTIF
Subgolongan kata adjektif:
a) sifatan (baik, sihat, segar, layu, tegap, sibuk, tenang)
b) warna (putih, biru, kuning, hijau, merah, ungu, perang)
c) ukuran (panjang, pendek, nipis, cetek, kecil, tohor)
d) bentuk (bulat, bundar, leper, bujur, lonjong)
e) pancaindera
(rasa – sedap, manis, masam, kelat, tawar)
(pandang – cantik, molek, hodoh, ayu, buruk)
(dengar – merdu, mersik, nyaring, bising)
(bau – harum, wangi, busuk, hapak)
(sentuh – halus, licin, keras, kasar, lembut)
f) waktu (cepat, spontan, lewat, lambat, awal)
g) cara (laju, deras, perlahan)
h) perasaan (rindu, geram, asyik, berahi, benci)
i) jarak (jauh, dekat, hampir, nyaris)

KATA TUGAS
Subgolongan kata tugas:
a) kata hubung (dan, atau, kerana)
b) kata seru (wah, amboi, aduh)
c) kata tanya (apa, siapa, bagaimana)
d) kata perintah (sila, tolong, harap)
e) kata pangkal ayat (hatta, maka, syahadan)
f) kata bantu (akan, sudah, pernah)
g) kata penguat (sangat, paling, nian)
h) kata penegas (juga, -lah, -tah, pun)
i) kata nafi (bukan, tidak)
j) kata pemeri (ialah, adalah)
k) kata sendi nama (dari, dengan, di, ke)
l) kata pembenar (ya, benar, betul)
m) kata bilangan (dua, segala, masing-masing)
n) kata arah (atas, bawah, dalam)
o) kata adverba (begini, selalu, diam-diam)
p) kata pembenda (-nya)
q) kata penekan (-nya)

Kata Adverba
Perkataan yang menerangkan kata kerja, kata adjektif, kata nama, dan frasa sendi nama dari segi cara, masa, dan tempat.
Bentuk Kata Adverba
a) jati (semalam, kelmarin, sering kali, saling, sekali gus, sentiasa, nanti, serentak)
b) asalnya kata adjektif (laju, besar, lesu, panjang, tinggi, hampir, selalu)
c) asalnya kata kerja (berkilat, mengiring, meninggi, menyala, berseri)
d) bentuk gandaan
(gandaan penuh – betul-betul, pura-pura, sedikit-sedikit, cepat-cepat)
(gandaan separa – bermalam-malam, semahu-mahunya, sepandai-pandai)
(gandaan berentak – sedu-sedan, hingar-bingar, susup-sasap, mundar-mandir)
Ayat contoh:
1) Pelancong itu akan tiba esok dari England.
2) Dia hampir terjatuh ketika menyidai pakaian.
3) Ketam ialah haiwan yang berjalan mengiring.
4) Dia betul-betul gembira dengan kepulangan anaknya.
5) Mereka sesat bermalam-malam di puncak gunung itu.
6) Pahlawan itu akan dikenang selama-lamanya.
7) Hartawan itu berbelanja besar-besaran untuk majlis tersebut.
8) Anak itu menangis sedu-sedan apabila ditinggalkan ibunya.

14 comments:

wahyu budiwa rendra said...

wah, ada maklumat tentang bahasa. ini sangat membantu kami,-pelajar dan penulis- kanda!

Azhar Salleh said...

Salam DINDA WAHYU,
Memang saya sentiasa berazam untuk membantu penulis dan pelajar, malah sesiapa sahaja untuk mendalami bahasa Melayu. Saya sentiasa percaya bahawa tidak semua perkara di dalam dunia ini kita tahu dan kuasai. Oleh itu, saya sentiasa mengingati diri saya dan rakan-rakan bahawa kita perlu berkongsi. Ya, berkongsi ilmu! TERUS LAYAN!

Anonymous said...

Cikgu,

1. Maklumat dan paparan sebegini amat penting buat pembaca yang mempunyai beberapa jenis tahap pemahaman terhadap bahasa Melayu. Ya.. ini amat bermakna sebagai rujukan terhadap tatabahasa. TAHNIAH BESAR buat cikgu!

2. Ya... harus diingat walau apapun cabaran dan 'ketidakfahaman' golongan yang memperlekeh bahasa Melayu... PERKARA 152 PERLEMBAGAAN merupakan undang-undang utama dan tertinggi dalam soal bahasa Melayu.

3. Kenapa banyak sangat berdolak dalih 'sang pemimpin seorang itu dari Johor' tentang ya atau tidak! / tahun ini atau tahun hadapan! / gopoh atau tenang! / atau apa-apa sahaja yang berkait PPSMI? Hairan...!!!???

Sekian.

rar/

noraz said...

salam cikgu..
saya ada kemukakan beberapa soalan menerusi email cikgu....harap kalau ada kelapangan cikgu dapat membaca email tersebut..tq..

Anonymous said...

Bagus!!!Ada tatabahasa di sini.dapatlah bertambah ilmu pengetahuan yang diperlukan..^^

Somebody that is non -Muslim said...

syabas!!terdapat tatabahasa di sini !!dapatlah kita bergongsi ilmu pengetahuan di sini..semoga berMAJU JAYA...^^

Anonymous said...

I want not agree on it. I regard as precise post. Particularly the designation attracted me to read the sound story.

Anonymous said...

You got great points there, so I always check your blog, it seems that you are an expert in this field. keep up the fantastic work, My friend recommends your site.

My blog:
rachat de credit lyon www.rachatdecredit.net

studentPMR said...

Betulkah penggunaan "juga" dalam ayat-ayat berikut?
>selain itu,mereka juga mendapat keuntungan yang lumayan.
> selain itu mereka juga mendapat keuntungan yang lumayan

Norazlinda Hayom said...

Salam....mohon keizinan mengambil maklumat dari blog cikgu...nota-nota di sini sangat membantu saya. Terima kasih.

Natasha Iwana said...
This comment has been removed by the author.
Natasha Iwana said...

Saya dapat menyiapkan kerja sekolah saya dengan maklumat ini. Terima kasih. :)

asmaj anna said...

Terima Kasih kerana maklumat ini sangat2 membantu

Amir Fikri said...

Salam,
Terima kasih untuk blog pencerahan ini.
Tapi di bahagian "memper + kata kerja", tak dinyatakan makna perkataan hasil gandingan tersebut. Boleh tolong jelaskan?